Deco Mirror Series : กระจกเงาตกแต่งภายใน

กระจกเงา Deco Mirror Series คือการนำกระจกเงามาตบแต่งในรูปแบบต่างๆซึ่งสามารถตอบสนองความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบได้อย่างไม่สิ้นสุด