Sandblasting

การพ่นทราย คือการนำทรายไปอัดที่ผิวกระจกด้วยความเร็ว ทำให้ผิวของกระจกเปลี่ยนเป็นผิวฝ้า เหมาะสำหรับใช้ในงานภายในที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เช่น ฉากกั้น Partition หรือ สามารถใช้ในงานตกแต่ง เช่น การพ่นทรายเป็นลวดลายบนกระจกเงา เป็นต้น